Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret326952
 Merkez  Kitabevi - Galip  İLHANER 
KürTürk ikiz kardeşliği ve GökKürt Devleti - Galip İlhaner 13 Ağustos 2019 VAN

KürTürk ikiz kardeşliği  ve GökKürt Devleti - Galip İlhaner 13 Ağustos 2019 VAN


 KürTürk ikiz kardeşliği  ve GökKürt Devleti - Galip İlhaner 13 Ağustos 2019 VAN

KürTürk ikiz kardeşliği  ve GökKürt Devleti - Galip İlhaner 13 Ağustos 2019 VAN


Kürtlerin, Türklerin atası olduğuna dair daha önce yazdığım: “Kürtlerin Türklüğü, Türklerin Kürtlüğü” başlıklı makalem oldukça ses getirdi. Makale ile ilgili çok sayıda mesaj aldım. “Türklerin asıl ataları Kürtlerdir” teorim, ciddi eleştirilere sebep oldu. Bunun bir teori olduğunu; her türlü eleştiriye ve katkıya açık olduğunu, kesinlik içermediğini en başta belirtiyorum. Tarihsel veriler ışığında, bunun güçlü bir ihtimal olduğunu savunuyorum. Bu konuyu bir kitap olarak yayınlamayı da düşünüyorum.

Türklerin, Kürtlerin bir kolu ve Kürtlerin soyundan geldiğine dair teorimi gittikçe genişletiyorum.

Kürt soylu Türkler teorimi, ortak tarihi kardeşlik verileri ile gittikçe güçlendiriyorum.

Teorim, Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirmeye yöneliktir.

Temeli ise; Kürtlerin ve Türklerin aynı soydan geldiğine dayanmaktadır.

Türkler, Kürt milletinin bir parçasıdır ve Kürtlerin soyundan gelmektedir.

Kürtler;

ister Aryen/Arya/Aryan (Medler asil/ari) bir kavim olarak, Mezopotamya’dan Orta Asya’ya göç etmiş olsun,

ister Orta Asya’dan Mezopotamya’ya göç etmiş olsun, Türk ve Kürt, dünyanın her yerinde olduğu gibi,

Mezopotamya’da da, Orta Asya’da da birlikte görülüyorlar. Hatta dünyanın her tarafında birlikte görülüyorlar.

***

Türkler, Kürtlerin yerleşik hayata geçen ilk kolu olabilir mi?

Türkleri, Kürtlerin yerleşik hayata geçen ilk kolu/kollarından biri olarak görüyorum.

Türkler, Kürtlerin soyundan (olasılık) gelmekle birlikte, Kürtlerden daha büyük medeniyetler ve büyük devletler kurmuşlardır.

Bunun en önemli nedeni, Kürtlerin daha çok göçebe olarak yaşamaları,

Türklerin ise daha çok yerleşik hayata geçmeleri olarak düşünüyorum.

Şüphesiz ki; başka birçok sebep de sayılabilir.

***

Sakalar (İskitler)  hem Türk hem Kürt (Kürtler+Türkler,…) olabilir mi?

Sakalar, Kürtlerin ve Türklerin ortak atası olabilir mi?

Mesela, Sakalar içerisindeki Gurlar, Kürtlerin ataları olabilir mi?

Türkçüler de Kürtçüler de Sakalar’da buluşuyorlar aslında.

Tarihte kurulmuş olan neredeyse bütün TürKürt devletlerinde, Türkler ile Kürtlerin birlikte yaşamı ve ortak kültürü söz konusudur.

Elegeş Yazıtları, …

Şerefname, Kürtleri Peçeneklere bağlıyor mesela.

Rum siyasetçi Psellos, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Alparslan için, Kürt Padişahı demiştir.

***

Tırk - Kurmanc ikizleri ve Anadolu Milleti

Türk ve Kürt ikiz kardeştir.

Etrak (Türkler) ile Ekrad (Kürtler)

Türkmen ile Kürtmen

Selahaddin Eyyubi sentezinde birleşiyor. İskitler (Sakalar) ile Eyyubiler, Türkler ve Kürtler için ortak tarih olarak büyük benzerlikler gösteriyor.

Türk ile Kürt, İslam’da birleşiyor.

Türk ve Kürt selamda birleşiyor. Bütün Türkler ve bütün Kürtler, Anadolu’da, Anadolu Milleti olarak birleşiyor.

***

Ha Göktürk ha Gökkürt

Elegeş yazıtlarını esas alırsak, Göktürk devleti olarak geçen devletin, Gökkürt Devleti olma olasılığı da vardır.

KÜRT kelimesi, soldan sağa okununca TÜRK olarak okunuyor.

TÜRK kelimesi, soldan sağa okununca KÜRT olarak okunuyor.

Türk-Kürt kelimesinin aynı zamanda ve birlikte devlet adı olarak geçtiği önemli devletlerden biri de GökKür(T)ürk Devletidir.

***

Türklerin Kürtlüğünü güçlendiren bazı bilgiler

Kürt kelimesi; Uygurca’da, Kazakça’da, Şor Türkçesi’nde, Tarançiler’de, Tatarca’da, Çavuşça’da, Telcütler’de, Soyanlar’da, Karakırgızlar’da, Yakutlar’da, Çeramisler’de, … geçmektedir.

Bugün “Karduklar” hala Yenisey civarında yaşamaktadır.

Ayrıca, Kürt kelimesinin karşılığı da, Kaşgarlı Mahmut’un (1072-1074) eseri olan Divanü Lugati't Türk’te geçmektedir.

”Divan-ı Lügat-ıt Türk”te, Kürt ”kutsal kayın ağacı” anlamına geliyor. Kazak Türkçesinde ise, Kürt demek ”kar yığını” demektir.

Ayrıca, Divânu Lugati't-Turk’te bulunan bir haritada, Ardu'l-Ekrâd  ارض الاكراد  "Kürtlerin Ülkesi" kaydı da bulunmaktadır.

“Tur” veya “Turan” sözcüğüne de ilk olarak Zerdüşt Avesta kitabında rastlanılmaktadır.

Cengiz Han (1162-1227)  zamanında Kürt kelimesi “bey” anlamında kullanılmaktaydı. Cengiz Han, Batı taraflarındaki bir kabile himayesine girdiğinde, oraya bir “Kürt” tayin ederdi.

Arap tarih kaynaklarında, Anadolu coğrafyasındaki Türkmenler ve Kürtler; “Ekradu Türkmen” (Türkmen Kürtleri), “Ekrada Türkmen” (Türkmenli Kürtler) ve “Guzu’l Ekrad” (Oğuz Kürtleri) olarak geçmektedir.

İdris-İ Bitlisi (1452/1457- 1520) de Heşt Bihişt (Sekiz Cennet) adlı eserinde, Kürtleri Oğuzlara bağlamaktadır.

Şerefhan-ı Bitlisî (1543-1604) Şerefname’de, Kürtleri Peçeneklere bağlamaktadır. Şerefname’ye göre Kürtler Boğduz ve Becenek adlı iki atadan türemiştir.

Timuroğulları devrinde, Kürtnişin adıyla, yani Kürt Konağı adıyla bir köy bulunuyordu.

Türkmenistan çölünün kuzey kısmı, Kürdan olarak adlandırılmıştır.

Tuva Cumhuriyeti’nde, ismi Kürt olan birkaç köy bulunmaktadır.

Bugün Doğu-Buhara’da “Kendi Kürt” denilen köyde Karluklar yaşamaktadır.

Horasan ve Türkmenistan’da birçok köy adı hala Kürt olarak geçmektedir.

Macaristan’ın kurulmasında etkili olan boylardan birinin adı Kürt boyu olarak geçmektedir.

Macaristan Kürtleri; Kurtu, Kürtü ve Kürt olarak anılmaktadır. Tuna boylarında birçok ilde, Kürt isimli yer adları bulunmaktadır.

Kırım’a Kürt isminde iki köy bulunmaktadır.

Romanya’da Kürt adıyla bir oymak bulunmaktadır.

Bulgaristan’da Kürt Çiftliği adında bir köy ve Kürdzali adlı bir şehir (kasaba) bulunmaktadır.

Slovakya’da Kürt yerleşim yerleri ve mezar taşları bulunmaktadır.

Doğu Anadolu’da bulunan 40 binden fazla kaya resimleri ile Orta Asya kültürü arasında benzerlik olduğu görülmüştür.

Çinliler Türklere Tırk derken, Kürtler de Tırk kelimesini kullanır.

Kürtler arasında; hem Atilla, hem Efrâsiyâb (Alp er Tunga), hem Türkan, hem Turan, hem Hakan, hem Alparslan, … gibi isimler çok sayıda kullanılmaktadır.

Kürt aşiretler ile Orta Asya boyları isimleri arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır.

Hakkari’de bulunan ve M.Ö. 1200’e ait olan mezar taşlarının benzerleri; Moğolistan, Kuzey Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Diyarbakır, … gibi yerlerde bulunan mezar taşlarıyla benzerlik göstermektedir.

M.Ö. 4000’lerde; Sümer, Babil, Asur, … tabletlerinde Turukkular adı geçmektedir. Belki de Turukkular (Türk-Kürt, TürKürtler), Türk-Kürt birlikteliğini ifade ediyordu.

M.S. 720-725 yılları arasında dikilen Vezir Tonyukuk’a ait 3 abidenin üzerinde kullanılan Orhun Türkçesi’ne ait kelimelerden, bugün Kürtlerin kullandığı kelimelerden 50 civarında ortak kelime tespit edilmiştir.

Orhun Abideleri’nde geçen Kılıng (çeyiz)’ın Kürtçe’deki karşılığı kalan/Kelen (çeyiz hazırlamak için alınan başlık parası) olarak geçer.

Kürtlerde “Rûspî”, Türklerde Aksakallılar (Börü Budun) olarak geçen olgu (gizli teşkilat) aynı kaynağa işaret ediyor olabilir.

Aksakalılar olarak Türk tarihinde sıkça geçen ve ''Devletler yıkıp devletler kuran'' bu gizli Türk teşkilatı tarihte 'Ak sakallılar' veya ‘Börü Budun’ olarak biliniyor. Aksakallılar teşkilatının Kürtlerdeki karşılığı “Rûspî”’dir. Araştırmalara göre “Rûspî” (Börü Budun/Aksakallılar) gizli teşkilatı Göktürk hakanı Vezir Bilge Tonyukuk tarafından, İlteriş yani Kutluk Kağanın emriyle tahmini olarak 680’de kurulmuştur.

Göçer kelimesi de Kürt göçebeler için kullanılan “Koçer” kelimesine dayanmaktadır.

Beran Berdan (Koç Katımı) Bayramı da yine Kürtlerden Türklere geçen bir özellik.

Halkoyunlarının temeli olan “Govent/Govend” de Türkçeye “Ovant” (düzgün) olarak geçmiştir.

Sarı-kırmızı-yeşil renkler, başta Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere Türk devletleri tarafından kullanılmıştır.

Halkoyunları kültüründe;

Erzurum’da, Kürt Barı, Kürdün Yaymanı barı

Çukurova, Merzifon, Sivas, … Kürt Halayı

Samsun’da, Kürt Horonu

Bayburt, Ayaş, Çankırı, Kürdin Kızı

Yozgat, Kürtçe Horan

Gibi halkoyunları ortak kültür olarak varlığını devam ettirmektedir.

Diyarbekir Vilayet Evrak Müdürü, Müfitzade M. Tevfik 1884 yılında Diyarbekir Salnamesinde Türkmenleri, Kürtlerin bir kolu olarak saymıştır.

Çeçenler de Kürtler gibi Şafii mezhebine bağlıdırlar.

Önemli bir fark olmamakla birlikte, Kürtlerle Türkler arasındaki farklardan biri Türklerin çoğunluğunun Hanifi mezhebinden, Kürtlerin çoğunluğunun ise Şafii mezhebinden oluşudur. Bunun da çok sayıda tarihsel nedenleri vardır.

Kürtlerin ve Türklerin birlikte yaşadıkları topraklarda, kurdukları ülkelerde/devletlerde, … yerleşim yerlerinde Türk kelimesinden çok Kürt kelimesi kullanılmıştır. Devletlerin adlarında Türkler etkili olurken, yerleşim yerlerinin adlarında Kürtler etkili olmuştur.

Kürtlerle Türklerin ortak kültüründe sayısız ortak özellikler bulunmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, milli mücadele ruhunu 1932’de Diyarıbekir gazetesine verdiği demeçte şu sözlerle anlatmıştı...

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.” (04 Ekim 1932, Dolmabahçe Sarayı)

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ifade ettiği bu milliyetçilik anlayışı ile

Gazi Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ifade ettiği milliyetçilik (tek millet) anlayışı ve

Galip İLHANER’in ifade ettiği milliyetçilik (Anadolu Milleti-Tür-Kü) anlayışı aynı kapıya çıkmaktadır.

Bu milliyetçilik anlayışı; Türk-Kürt kardeşliğine, Misak-ı Milli (Türk+Kürt Birliği)’ye, birlik ve beraberliğe (çıkmaktadır) dayanmaktadır.

***

Selam (Pax/Barış Halkı) Kürtler

Anadolu (İslam) coğrafyasında yeni haritalar çiziliyor. Kürtler barış (Selam) halkı olursa, bu haritalara engel olup, İslam dünyasının parçalanmasının ve büyük İsrail emellerinin önüne geçebilir.

Bazı ülkeler büyüyecek, bazı ülkeler ise küçülecek.

Irak, sudan, Libya, Suriye, Yemen, … gibi ülkelerin bölünmesi neredeyse tamamlanmak üzere.

İran’ın bölünme ihtimali,

Ürdün, … Suudi Arabistan’ın (ABD planı olarak, Suudi Arabistan’ın -Hilafet devleti için- sınırları genişletilebilir) bölünme ihtimali de gittikçe yaklaşıyor.

Ve Türkiye

İslam dünyasının doğal ve tek lideri Türkiye, bölünme tehlikesiyle, Suriye gibi olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Batı (Hristiyan) dünyasının ve İsrail (Yahudi)’in Türk ve Kürt düşmanlığının temelinde;

Avrupa Hunları ile başlayan süreç, Babillerin Yahudi sürgünü, Malazgirt, Selçuklu, Osmanlı, Selahaddin Eyyubi, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, Kıbrıs, 15 Temmuz işgali, … gibi temel sebepler bulunmaktadır. Bunun etkisi kıyamete kadar da sürecektir.

İslam dünyasını Kürtler üzerinden parçalama stratejisi ile hareket ediliyor. Özellikle Türk-Kürt savaşına oynuyorlar. Türk-Kürt, abi-kardeşliğini bozmaya, hatta tamamen bitirmeye çalışıyorlar. Türk-Kürt geçmişte/tarihte hep kardeşti.

Kardeşlerden biri abidir. Türk çoğunlukla (… Selçuklu, Osmanlı, …) abi olmuştur. Kürt ise küçük kardeş. Kürt de zaman zaman (Eyyubiler dönemi) abilik yapmıştır.

Malazgirt’ten önce, Malazgirt’te, Çaldıran’da, Çanakkale’de, Kût'ül-Amâre’de, Irak ’ta, Suriye’de, Kıbrıs’ta ve diğer cephelerde, … Ve en son 15 Temmuz işgalinde, Türk kardeşleriyle tam bir sadakat ve kahramanlıkla mücadelelerde beraber olup, gazi ve şehit olan Kürtlerle Türklerin kardeşliği daimdir ve kıyamete kadar da sürecektir. Bunu bozmaya çalışanlar karşılarında önce Kürtleri bulacaktır.

Türkiye; Türklerin ve Kürtlerin son devletidir.

Sonuç olarak Türkiye;

Türk için, Göktürkler (Gök-Türk) devletidir.

Kürt için, Gökkürtler (Gök-Kürt) devletidir.

  
369 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın